close

Çağrı Merkezi
09:00 - 18.00

(850) 433-7397

En güncel kampanyalardan
ilk siz haberdar olun

Marka Patent

MARKA TESCİLİ NEDİR?

Marka tescili(patenti), işletmelerin ürün veya hizmetlerini türevlerinden ayırt edilmesini sağlayan; sayı, şekil, logo, unvan gibi her türlü işaret ve sembole denir. İşletmeler uzun yıllar emek harcayarak büyüttükleri ürün ve hizmetlerinin adlarını, simgelerini, logolarını, ünvanlarını; Markalar ticaret unvanlarında yer alıp, ticaret siciline kayıt ettirilmiş olsa dahi 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtildiği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu tescil etmemişlerse yasal olarak o markanın sahibi değillerdir.

Marka tescil aşamasından önce şirketiniz adına tescil edeceğiniz marka adına marka araştırması ve sorgulaması yapmalısınız. Bütün bu işlemleri resmi bir marka vekili ile yapmanız size her bakımdan daha faydalı olmaktadır. Marka başvuru aşamasından önce markanızın herhangi bir işletme veya marka ile benzerlik durumunun olup olmamasını tescil sonrası sorun yaşanmaması için iyice araştırmalısınız. Marka araştırmasını en basit örneği ile Google yardımı ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

Daha önce markanızın isim ve sembol olarak tescil edilmediğini tespit ettiğiniz andan itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil işlemleriniz başlatabilirsiniz. Marka tescil işlemini gerçekleştirdikten sonra şirketinize özel olarak .com.tr uzantılı olarak markanıza ait internet alan adını da kayıt etmeniz (satın almanız) mümkündür.

Tescilli markalar şirketlerin ticari emtiası/malı şeklinde işlem görmektedir. Alınır, satılır, devredilir…Marka sahibi olunca neler yapılabilir?

– Franchise verilebilir.
– Lisans yöntemi ile markanız kiralanabilir.
– KOSGEB girişimci ve kurumsallaşma teşviklerinden yaranılabilir.
– Teminat göstererek banka işlemlerinde kullanılabilir.
– Com.tr alan adına sahip olunabilir.

Diğer Marka Hizmetleri Nelerdir?

Marka sahibi ile ilgili aşağıda listelenen çeşitli değişiklikler mevcuttur. Bu değişiklikler Türk Patent Siciline kaydedilerek yayınlanması gerekmektedir. Yapılması gereken her işlem için değişikliği gösterilen resmi evrakın ibrazı ve işlem ücretleri ödenmelidir.

Marka Yenileme

Marka koruma süresi 10 yıldır ancak başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık periyotlar halinde yenilendiği takdirde bu koruma süresi uzatılabilir. Yenileme başvurusu, marka koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içinde yenilenmeyen markaların koruma süresi sona erer. Yenileme talebinin tamamlanması ile birlikte, TÜRKPATENT tarafından marka yenileme belgesi hazırlanır. Efor Patent, müvekkillerinin marka yenileme süreleri takip etmekte ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.

 

İtiraz ve Davalar

Her ay Resmi Marka Bülteni’nde 2 aylık süre ile 3. şahıs itirazları için yayınlanan marka başvurularının takip edilmesi, benzer ürün/hizmetler için başvurusu yapılan benzer/aynı markaların tespit edilmesi ve “nispi red nedenleri” kapsamında mevcut marka haklarına dayanarak itiraz edilmesi ve karıştırılma ihtimali nedeniyle markaların reddinin talep edilmesi mümkündür. 3. kişiler adına başvurusu yapılan markalara karşı yapılacak itirazlara ilişkin görüşler ve itiraz dilekçeleri, hukuk bölümü avukatlarımız tarafından hazırlanıp takip edilir.

Devir

Marka, tescil edilen veya başvuruda bulunulan mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilmektedir.

Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

  • Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi,
  • Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
  •  Vekaletname,

Unvan ve Nev'i Değişikliği

Bir marka sahibinin unvan veya nev’i değişikliği için Türk Patent siciline çeşitli belgelerle (Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge.  Belgenin yabancı dilde olması hususunda yeminli tercüman tarafından onaylanmış çevirisi olmak zorundadır.) başvuru yapılıp değişikliğin gerekli kurumlar tarafından kabul edilmesi zorunludur.

 

 

Adres Değişikliği

Bir marka sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için talep formu ile birlikte Kuruma başvuruda bulunulması zorunludur. Adres değişikliğinin Sicile kaydı, marka sahibi adına kayıtlı sınai mülkiyet haklarının tamamına uygulanmaktadır.

Marka Logo Tasarımı

Olumlu bir marka algısı yaratmak, bir ürünü veya kurumu markalaştırmak için iletişim stratejisi uygulamalarının geliştirilmesi gerekir. Bununla birlikte, markanın rakiplerinden farklılaşması, pazardaki rakip markalara karşı gücünü artırması, hedef kitlesi ile duygusal bağ kurarak müşteri sadakati geliştirmesi amaçlanmalıdır.

Şirketlerin Birleşmesi/Bölünmesi

Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması zorunludur:

• Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
• Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
• Vekaletname,

Miras Yolu İle İntikal

Tescilli bir marka miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

• Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
• Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
• Vekaletname,

 

Lisans İşlemi

Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilmektedir.
Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilmektedir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans verememekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda ise, lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verilebilmektedir.

Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

• Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu,
• Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
• Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
• Vekaletname,